logo-mænd-kopi.png

Vedtægter for Faaborg Gymnastikforening

§1: Foreningens navn er Faaborg Gymnastikforening, dens hjemsted og værneting er Faaborg- Midtfyn

§2: Foreninges formål er at fremme interessen for den frivillige gymnastk og i øvrigt følge de formålsparagraffer, som til enhver tid er gældende for de tilsluttede landsorganisationer.

§3: Foreningen er tilsluttet DGI gennem DGI Fyn samt Danmarks Gymnastik-forbund under Danmarks Idrætsforbund og dermed undergivet disses love og bestemmelser.

§4: Foreningen optager alle med interesse i foreningen i bestyrelsen. På generalforsamlingen har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i resistance, stemmeret og er valgbare.

§5: Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Beslutningen herom kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontigentfri.

§6: Kontigentet fastsættes for 1 år af gangen af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes kontigenbetalinger kan refunderes.

§7: Bestyrelsen kan træffe bestemmelser om udelukkelse af medlemmer hvis særlige forhold taler derfor. Enhver udelukkelse kan indankes for generalforsamlingen.

§8: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, således der hvert år vælges 2- 4 medlemmer.
Der vælges 2 suppleanter, der afgår efter tur hvert andet år.
Der vælges 2 revisorer, der afgår efter tur, hvert andet år.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts og skal indvarsles mindst 14 dage forinden gennem den lokale presse.
Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§9: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden d. 31. marts og skal indvarsles mindst 14 dage forinden gennem den lokale presse.
Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§10: Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til §8:

a. formand eller kasserer
b. bestyrelsesmedlemmer
c. suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
d. revisor
e. revisorsuppleant


6. Eventuelt
Generalforsamlingens beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen som underskrives af dirigenten.

§11: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og denne er forpligtet til at indkalde når mindst 1/3 af medlemmerne over 14 år ytrer ønske herom med angivelse af forhandlingsemnet. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

§12: Alle afgørelser på generalforsmalingen sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages ny afstemning.
Ændringer i vedtægterne kan dog kun ske når mindst 3/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og kun hvis spørgsmålet om lovændringer er meddelt samtidig med indkaldelsen.
Hvis blot et medlem ønsker der, skal afstemningen ske skriftligt. Stemmeafgivelser kan kun ske ved personligt fremmøde.

§13: Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, deriblandt formand eller næstformand. I stemmelighedssprøgsmål er formandes (næstformandens) stemme afgørende. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over bestyrelsens møder samt ajourfører foreningen scrapbog. Kassereren fører foreningens medlemsregister.
Foreningen kan i en periode op til et år, drives af et forretningsudvalg bestående af mindst 3 medlemmer.

§14: Foreningens regnskabsår er fra 1. jan. til 31. dec.

§15: Foreningen kan opløses år mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum stemmer herfor. Indkaldelsen til en generalforsamling om dette emne kan kun have dette ene punkt på dagsordenen.
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler tilfalde idrætslige formål i Faaborg by og opland. Den opløsende generalforsamling fastsætter nærmere bestemmelser herfor. Udførelsen af beslutningen varetages af den sidst valgte bestyrelse under tilsyn af sidst valgte revisor.

Således vedtage på generalforsamlingen d. 18. august 20010

Grethe Kjeldsen
Dirigent.